• strategie wlascicielskie
  • strategie wlascicielskie

Strategie właścicielskie. Skuteczne rodziny biznesowe

149.00 PLN

TYTUŁ WYPRZEDANY


Książka Strategie właścicielskie. Skuteczne rodziny biznesowe jest emanacją dyskusji jej autorów: Petera Maya oraz Adrianny Lewandowskiej na temat ujęcia obu perspektyw: rodziny ORAZ biznesu. Autorzy książki – wieloletni praktycy doradztwa strategicznego udzielają czytelnikowi wskazówek dotyczących tworzenia i wdrażania strategii właścicielskich, prowadząc go przez cały proces.

Niezwykle istotne staje się ukazanie logiki obu systemów tak odmiennych od siebie: rodziny, gdzie relacje opierają się na szacunku, miłości, wzajemnym zrozumieniu i uważności oraz biznesu, w którym podejmowane działania podlegają kalkulacji, a ich wynikiem jest zysk i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. A ponieważ oba systemy wartości zawsze na siebie oddziałują, mogą być największą SIŁĄ przedsiębiorstwa, ale też dużym zagrożeniem.

Dzięki obrazowemu ukazaniu w modelu KROPKI I KRESKI obu strategii: BIZNESU oraz RODZINY, możliwe staje się odpowiedzenie na pytanie o wspólne DLACZEGO – sens, tożsamość, misję, ideę zbudowania fundamentu międzypokoleniowej wizji rozwoju ORAZ określenie roli rodziny, udziałowców, praw, możliwości, zakresów kompetencji i ich wpływów na przedsiębiorstwo.

Opracowanie to jest nowatorskim spojrzeniem na zarządzanie oraz kreowanie wzorców i ścieżki rozwoju, w której dominującą rolę odgrywa rodzina i strategia właścicielska na drodze do budowania zarówno skutecznego biznesu rodzinnego, jak i silnej rodziny biznesowej.


Piotr Banaszyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nakładem Instytutu Biznesu Rodzinnego ukazała się książka autorstwa dr Adrianny Lewandowskiej i prof. Petera Maya zatytułowana „Strategie właścicielskie. Skuteczne rodziny biznesowe”. Bez wątpienia jest to publikacja oryginalna i potrzebna na rynku wydawniczym. Jej oryginalność wynika z faktu, że jakkolwiek każde przedsiębiorstwo (także rodzinne) potrzebuje skutecznej strategii rozwojowej, to zakres i treść takiej strategii w firmach rodzinnych są inne w porównaniu do przedsiębiorstw z akcjonariatem albo udziałowcami kierującymi się tylko interesem ekonomicznym albo publicznym. Szczególny charakter firm rodzinnych wymaga odmiennych strategii, o których w standardowych podręcznikach zarządzania strategicznego się nie pisze. Wskazana luka wydawnicza przesądza, że publikacja może okazać się bardzo użyteczna.

Pierwsze fragmenty książki są poświęcone identyfikacji znaczenia pojęcia strategia firmy rodzinnej. Zaraz na początku proponuje się nowatorski sposób jego pojmowania, dzięki wykorzystaniu metafory kropki i kreski. Kropka jest symbolem strategii biznesowej, czyli celów i metod o ekonomicznym charakterze. Kreska to symbol strategii rodziny, tzn. zamierzeń i wartości emocjonalnych. To bardzo ciekawe ujęcie pozwalające na włączenie do klasycznej strategii biznesowej dążeń rodziny. Oczywiście od lat 60-tych ubiegłego wieku wiadomo, iż opracowanie strategii przedsiębiorstwa należy rozpocząć przez wykorzystania analizy SWOT. Ten postulat formułują także Autorzy omawianej książki, jednak nowatorsko postulują, by robić to w celu wyboru najwłaściwszych struktury własności, struktury ładu (sposób ingerencji rodziny w sprawy firmy) i struktury przedsiębiorstwa (rozstrzygnięcie co do dywersyfikacji / specjalizacji).

Kolejnym modelem (metodą) analizy i projektowania działalności firmy rodzinnej jest metafora okręgów. Autorzy prezentują metodę dwóch okręgów (relacja wartości biznesowych i rodzinnych) oraz trzech okręgów (dodany okrąg własności).

Wszystko to prowadzi do wyznaczenia celów i ogólnych metod ich realizacji w sposób dostosowanych do swoistości firmy rodzinnej.

Postulowane zasady i metody podejmowania decyzji strategicznych w firmach rodzinnych mają charakter założeń teoretycznych. Są modelem racjonalnego postępowania. Na tym jednak treść książki się nie kończy. W dalszej części Autorzy przechodzą do propozycji aplikacyjnych. Z jednej strony prezentują organizacyjne uwarunkowania działalności zespołu projektowego zajmującego się przygotowaniem skutecznej strategii firmy rodzinnej, z drugiej zaś wskazują zasady jej wdrażania.

Jak można zorientować się z powyższego omówienia treść książki jest nie tylko innowacyjna, lecz spójna wewnętrznie i napisana komunikatywnym językiem. Warto też podkreślić bardzo sugestywne opracowanie redakcyjno - graficzne tego wydawnictwa, co dodatkowo ułatwia percepcję przez czytelników.

Podobne produkty